homepage
Bijbelteksten: vergeving / vergeven
 


Daniël 9:9
Bij de Here, onze God, is barmhartigheid en vergeving, hoewel wij tegen Hem wederspannig zijn geweest.

Efeziërs 4:32
Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft.

Mattheüs 5:44
Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen.

Mattheüs 18:21-22
Toen kwam Petrus bij Hem en zeide: Here, hoeveel maal zal mijn broeder tegen mij zondigen en moet ik hem vergeven? Tot zevenmaal toe? Jezus zeide tot hem: Ik zeg u, niet tot zevenmaal toe, maar tot zeventig maal zevenmaal.

Kolossenzen 3:13
Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet ook gij evenzo.

Terug naar overzicht Bijbelteksten