homepage
Bijbelteksten: liefde
 


Spreuken 21:21
Wie gerechtigheid en liefde najaagt, vindt leven, gerechtigheid en eer.

Johannes 3:16
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Johannes 13:35
Hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen van Mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkander.

Johannes 15:9
Gelijk de Vader Mij heeft liefgehad, heb ook Ik u liefgehad; blijft in mijn liefde.

Romeinen 5:8
God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is.

Romeinen 12:9
De liefde zij ongeveinsd. Weest afkerig van het kwade, gehecht aan het goede.

1 Korintiërs 13:13
Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.

1 Korintiërs 16:14
Laat alles bij u in liefde toegaan.

2 Korintiërs 13:13
De genade des Heren Jezus Christus, en de liefde Gods, en de gemeenschap des heiligen Geestes zij met u allen.

Efeziërs 5:2
en wandelt in de liefde, zoals ook Christus u heeft liefgehad en Zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk.

1 Johannes 4:7
Geliefden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde is uit God; en een ieder, die liefheeft, is uit God geboren en kent God.

Terug naar overzicht Bijbelteksten