homepage
Bijbelteksten: bemoediging, hoop en troost
 


2 Samuel 22:31
Gods weg is volmaakt; des HEREN woord is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen.

Jesaja 40:29-31
Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert Hij sterkte. Jongelingen worden moede en mat, zelfs jonge mannen struikelen, maar wie de HERE verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.

Psalm 16:11
Gij maakt mij het pad des levens bekend; overvloed van vreugde is bij uw aangezicht, liefelijkheid is in uw rechterhand, voor eeuwig.

Psalm 18:3
o HERE, mijn steenrots, mijn vesting en mijn bevrijder, mijn God, mijn Rots, bij wie ik schuil, mijn schild, hoorn mijns heils, mijn burcht.

Psalm 25:4-5 (NBV)
Maak mij, HEER, met uw wegen vertrouwd, leer mij uw paden te gaan.Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij, want u bent de God die mij redt, op u blijf ik hopen, elke dag weer.

Psalm 31:4
Want Gij zijt mijn steenrots en mijn vesting, en om uws naams wil zult Gij mij voeren en leiden.

Psalm 62:3
waarlijk, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn burcht, ik zal niet te zeer wankelen.

Psalm 119:114
Gij zijt mijn schuilplaats en mijn schild, ik hoop op uw woord.

Spreuken 3:5-6
Vertrouw op de HERE met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken.

Jeremia 29:11
Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des HEREN, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.

Klaagliederen 3:25
Goed is de HERE voor wie Hem verwachten, voor de ziel die Hem zoekt.

Micha 7:7 (NBV)
Maar ik, ik blijf uitzien naar de HEER, ik blijf hopen op de God die mij redding zal brengen. Hij zal mij horen, mijn God.

Nahum 1:7
De HERE is goed, een sterkte ten dage der benauwdheid; Hij kent hen die bij Hem schuilen.

Mattheus 11:28
Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.

Mattheüs 28:20
En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.

Lucas 6:37b
Laat los en gij zult losgelaten worden.

Romeinen 8:28
Wij weten nu, dat [God] alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.

Romeinen 8:31
Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn?

Romeinen 10:11
Immers het schriftwoord zegt: Al wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen.

Romeinen 15:13
De God nu der hope vervulle u met louter vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht des heiligen Geestes.

1 Korintiërs 10:13
Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt.

Filippenzen 3:20
Want wíj zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten.

Filippenzen 4:6-7
Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.

1 Petrus 5:7
Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.

Terug naar overzicht Bijbelteksten